ทม.ท่าเรือพระแท่น รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

30

ท่าเรือพระแท่น รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณศาลา 60 พรรษามราชินี

นางสาวปุณยวี โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมี นายสันติ กิตติโชติทรัพย์ รองนายก เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2566โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นพร้อมทั้งโรงเรียนในสังกัด และกรรมการชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2566

จากสภาวะปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประชาชน และชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นทุกวัน และตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เดือนธันวาคม2530 กำหนดให้ วันที่26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทย ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบันเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ให้กับคนในชุมชน ห่างไกลจากยาเสพติด

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ในการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยให้เด็กและเยาวชนประชาชน และชุมชน ปลอดจากยาเสพติด และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนี้ เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างการรับรู้ แสดงออกถึงความจงรักภัคดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดหมาย สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน