เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดประชุมพหุภาคีอำเภอท่ามะกา

37

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 5 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ที่วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พระเดชพระคุณพระธรรม วชิรานุวัตร ดร.เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประชุมพหุภาคีของอำเภอท่ามะกา ระหว่าง พระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร และ จิตอาสา เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของประชาชนอำเภอท่ามะกา โดยมีพระเทพปริยัติโสภน เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

พระมหาวิสูตร วิสุทธิปญโญ(ปธ9)รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระโสภณกาญจนาภณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระครูวิศาล กาญจนกิจ (รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา)เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน)

นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พระสังฆาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมสำหรับการประชุมพหุภาคีของอำเภอท่ามะกานี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด ราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนในอำเภอท่ามะกา และเพื่อเป็นการทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตร ดร. เจ้าคณะภาค 14 ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอีกด้วย

ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันการที่จะพัฒนาคน พัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความสงบสุข ร่มเย็น และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบพหุภาคี ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการในยึดถือปฏิบัติ ทำให้เกิดความมีสติ สมาธิ แล้วจึงนำไปสู่การวางแนวทางแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

หลังจากประชุมพหุภาคีเสร็จได้มีการลงนาม MOU วัดและส่วนราชการ และทางชาวบ้านแต่ละตำบลได้นำอาหารคาวหวานมาร่วมเลี้ยงพระร่วมถึงหน่วยงานข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น ที่มาร่วมประชุมพหุภาคี อำเภอท่ามะกา

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวการเมืองชุมชน/รายงาน/