ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41

54

วันนี้( 6 ต.ค.66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41 ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นการนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามมาพำนักกับครอบครัวมุสลิม และเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธมาพำนักกับครอบครัวพุทธ โดยจังหวัดนนทบุรีพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 ครอบครัว ประกอบด้วยครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 12 ครอบครัว และครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งมีเยาวชนจำนวนทั้งหมด 38 คน จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทั้งด้านการศึกษาอาชีพ การดำรงชีพของครอบครัวและชุมชนในประเทศไทยอันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขอันยั่งยืน และจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์จากอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่าง 4-19 ตุลาคม 2566

ประยงค์ วิลัย/ นสพ.การเมืองชุมชน/ ภาพข่าว