เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

29

วันนี้ (๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานเทศน์มหาชาติจัดโดยนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๑๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ

////////////