จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีรับการถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดละหาร

110

วันนี้ (27 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดละหาร โดยมีพระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร ประธานสงฆ์รับการถวายโฉนดที่ดิน

วัดละหาร ตั้งอยู่ชุมชนตลาดบางบัวทอง เลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2321 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมี พระครูสิริธรรมภาณ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. 2555 ต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดละหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของวัดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสมบัติของวัด ให้ให้ทราบว่า วัดละหารมีโฉนดที่ดินทั้งสิ้น 13 แปลง แต่ไม่ปรากฏเกอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดจำนวน 1 แปลง จึงได้ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายแปลงดังกล่าว และมอบอำนาจให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดที่ยังไม่พบหลักฐาน

เมื่อปี พ.ศ. 2564 บัดนี้ การออกโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดจำนวน 1 แปลง วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 209372 เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการขอออกโฉนดที่ดินในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย อาทิเช่น นายสิปป์บวร แก้วงาม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายทศพล เพ็งส้ม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง กรมเจ้าท่า สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง พุทธสมาคมบางบัวทอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชวัชรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ให้การสนับสนุนจนสำเร็จทุกประการ