โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เยาวชน รุ่นที่ 41

17

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะทำงานคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ให้การต้อนรับ

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41 เป็นการนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามมาพำนักกับครอบครัวมุสลิม และเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธมาพำนักกับครอบครัวพุทธ โดยจังหวัดนนทบุรีพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 ครอบครัว ประกอบด้วยครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 12 ครอบครัว และครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 3 ครอบครัว

ซึ่งมีเยาวชนจำนวนทั้งหมด 38 คน ระหว่าวันที่ 4-19ตุลาคม256 เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทั้งด้านการศึกษาอาชีพ การดำรงชีพของครอบครัวและชุมชน ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขอันยั่งยืน ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์จากอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย กิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นต้นแบบและเป็นหัวใจของโครงการ การที่เยาวชนพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ แม้ระยะเวลาอันสั้นแต่แนวคิดทัศนคติของเยาวชนได้เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่มีความต่างกัน แต่ไม่แตกแยก เยาวชนชายแดนภาคใต้ที่ผ่านโครงการทุกรุ่นได้นำแบบอย่างกลับไปดำเนินวิถีชีวิตในภูมิลำเนา พร้อมพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมในพื้นที่ให้เกิดความสุขต่อไป

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว