อบรม หลักสูตร “เพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรของเทศบาล”

5

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองไทรม้า สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรของเทศบาล” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้ารับการอบรมในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง วิทยากรโดย นายณัฐพงศ์ ราชปัก นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ (ท้องถิ่นอำเภอเมืองนนทบุรี)

และหัวข้อ เพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรของเทศบาลรวมถึงหัวข้อ กิจการสภาท้องถิ่นและงบประมาณ วิทยากรโดย สิบเอกหญิงผกาพรรณ นิ่มเรือง ปลัดเทศบาล