“บชก.ประกาศแจ้งเขตอำนาจการเข้ามารับผิดชอบเหตุบนขบวนรถไฟ หลังตำรวจรถไฟถูกยุบมีผลวันที่ 17 ต.ค.นี้”

69

วันที่ 17 ต.ค.จากกรณีตำรวจรถไฟจะยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งจะส่งให้มีผลดังนี้

1. ขอบเขตความรับผิดชอบ และการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟเดิมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อไปจะอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามพื้นที่ของ สน. ต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพฯ

 

นอกจากนี้ตามประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ขอบเขตความรับผิดชอบ และการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟเดิมในเขตภูมิภาค ก็จะไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ตามพื้นที่ของสภ. ต่างๆ

ส่วนกรณีเกิดการกระทำความผิดอาญาบนขบวนรถไฟ ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล หรือสถานีตำรวจภูธรตามในพื้นที่ต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 19 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตำรวจรถไฟต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน และทุกภาคส่วนสำหรับมิตรไมตรี และความร่วมมืออันดีตลอด 72 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย