พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์

14

นครนายก – พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทยที่โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน 1,306 คน

โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ กล่าวต้อนรับและนางสาวเขมาวดี โอสถพันธ์ นักการทูตชำนาญการ(ที่ปรึกษา) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กล่าวขอบคุณ นายรังสิวุฒิ ป่าโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (องครักษ์ประชา) พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอองครักษ์ ตำรวจภูธรองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสพป.นครนายก และองค์กรเครือข่ายส่งเสริมการศึกษา ร่วมงาน และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ในพิธีฯดังกล่าว ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมคู่ขนานเป็นการเล่นเกมส์เกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ความสนุกสนานให้กับนักเรียนในบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างทั่วถึง

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (องครักษ์ประชา) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 70 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ที่จะให้ประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก