พุทธาภิเษกวาระแรก

11

พุทธาภิเษกวาระแรก

วัดเวตวันธรรมดาวส (วัดเซิงหวาย)

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

หลวงพ่อสมเด็จธงชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งพระเกจิคณาจารย์ มากกว่า ๔๖รูป

พุทธาภิเษกวาระที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน นี้ อธิษฐานจิตเดียวโดย พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)

พุทธาภิเษกวาระที่ ๓ วาระสุดท้าย

วัด….ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทวดภาคใต้

ในเดือนธันวาคมกำหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง