จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

58

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน บริเวณคลองบางใหญ่ โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ และพสกนิกรชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว