ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน

55

วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องแคชเมียร์แกรนด์บอลลูม โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ หน่วยงานอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอบรม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายให้จังหวัดทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ปัจจุบันการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเดือดร้อนรำคาญ และการขอความช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ มีการดำเนินการด้วยความรวดเร็วเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณเรื่องร้องเรียนที่มีจำนวนมาก บางเรื่องมีความสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการของผู้ร้องเรียน ขณะเดียวกัน สำนักงาน ก.พ.ร.ได้แนะนำให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และจังหวัดต่าง ๆ นำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนซึ่งขณะนี้มีหลายจังหวัดนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ดังกล่าวมาใช้งานแล้ว เช่น กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น พะเยา ลำพูน ปราจีนบุรี ภูเก็ต เพชรบูรณ์ สระบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และลำปาง เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงมีนโยบายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 109 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 218 คน และเชิญนักวิชาการซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์ม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว