เครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะ”สุราเสรี มีราคาที่ต้องจ่าย ใครจะรับผิดชอบ”

15

สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาทั่วไป จำเป็นต้องควบคุม เพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและคุ้มครองสิทธิของคนที่ไม่ดื่มสุรา มุ่งเน้นให้เกิดความสุขของผู้คนและความสงบสุขของสังคมในพื้นที่ ในเรื่องของสุราก้าวหน้า โดยให้มีมาตรการควบคุมดูแล มาตรฐานการผลิต กองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการบังคับใช้กฎหมายให้อย่างจริงจัง

เครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะ”สุราเสรี มีราคาที่ต้องจ่าย ใครจะรับผิดชอบ” เมื่อวันที่ 24ตุลาคม 2566 เวลา08.30น.ณ ห้องบรรยาย110 อาคารบัณฑิตศึกษา(ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดเวทีสาธารณะ “สุราเสรี มีราคาที่ต้องจ่าย ใครจะรับผิดชอบ” โดยนางสาวณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน ประธานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เวทีสาธารณะ“สร้างการเรียนรู้สาธารณะจังหวัดกาญจนบุรี” สุราเสรี มีราคาที่ต้องจ่าย ความเสียหาย ใครรับผิดชอบ ปี 2566 จัดขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการรับรู้เรื่องผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนในทุกมุมมองที่ทุกภาคส่วนและประชาชนจะได้รับรู้และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบการกำกับดูแลการควบคุมและมาตรการต่าง ๆ นายสุวรรณกิตติ์ บุญแท้ ผู้ประสานงานแผนงานเฝ้าระวังและกระตุ้นการบังคับใช้กฏหมาย นำเสนอข้อมูลสถานการณ์สุราก้าวหน้า นายสุนทร สุริโย หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค นำเสนอข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นการแก้ไขพรบ.สุราก้าวหน้าคนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการออกแบบสอบถามและทำวิจัยถึงผลกระทบกับพี่น้องประชาชน กระบวนการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ดำเนินรายการชวนคิดขวนคุยโดย ดร.ลักษิกา เจริญศรี นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ส่วนราชการ สรรพสามิต/ สาธารณสุข/ วัฒนธรรม(นางสาวอัฏฐ์ญาณ์ บู่สามสาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี) /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจ/ทหาร/ขนส่ง/แขวงทางหลวง/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอุทัย ขันทอง หน.สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี) สิบเอกเตชินท์ มัชฌันติกะ อดีต ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการ สวท.กทม. /นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ เลขาธิการหอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี/

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดกาญจนบุรี /เกษตรจังหวัด /บ้านพักเด็ก/สภาการศึกษา/สภาเด็กและเยาวชน/นักศึกษา/หอการค้า / สภาองค์กรชุมชน/สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค อสม./กลุ่มสตรี/องค์กรภาคประชาสังคม/เกษตรกร/อบจ./พรรคการเมือง/ผู้ประกอบการเอกชน/โรงงานผู้ผลิตสุรา/ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรี/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/มูลนิธิเมาไม่ขับ/กู้ชีพกู้ภัย / และเพื่อนนักดื่ม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางบวก ทางลบ เปิดพื้นที่ให้เกิดการรับฟังซึ่งกันและกัน ทำความเข้าใจประเด็นความซับซ้อน ทั้งเชิงปัจเจกโครงสร้าง และผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนฐานข้อมูล การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ ให้สังคมได้พิจารณา มุ่งสร้างพลังความร่วมมือสานพลังภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความยั่งยืนในการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สังคม ให้เห็นว่า สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาทั่วไป จำเป็นต้องควบคุมเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและคุ้มครองสิทธิของคนที่ไม่ดื่มสุรามุ่งเน้นให้เกิดความสุขของผู้คนและความสงบสุขของสังคมในพื้นที่ ในเรื่องของสุราก้าวหน้า โดยให้มีมาตรการควบคุมดูแล มาตรฐานการผลิต กองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการบังคับใช้กฎหมายให้อย่างจริงจัง ให้คงไว้ในพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่แล้วรวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ร่วมเสวนาได้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…/

บุปผา-พัชรินทร์ พัฒนะพิชัย เครือข่ายสื่อ กขป.เขต 5 จ.กาญจนบุรี-รายงาน