คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ติดตามภาพรวมการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

70

วันนี้ (27 ต.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บรรยายแนวมางการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการบริหารราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ Livable City” ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตความเป็ยอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมยกระดับก้าวสู่เมืองน่าอยู่ 6 ดี ประกอบด้วย เศรษฐกิจดี สะดวกดี สะอาดดี ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณภาพชีวิตดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกทางการเมืองในการแปลงนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ เป็นกลไกการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุดในสังคมเมือง

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว