บึงกุ่มจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

6

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร มีหาดทราย ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สัสดีเขตบึงกุ่ม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และอาสาสมัครสาธารณสุขเขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดเก็บขยะ รณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ณ ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ซอยนวมินทร์ 70 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป