จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด” ครั้งที่ 9

65

จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด” ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)”

วันนี้( 29 ต.ค.66) ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Province Stadium) ตำบล วัดชลอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม”โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย

ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค เนื่องจากคนรุ่นใหม่นับเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้โดยเริ่มจากการสมาชิกในครอบครัวสังคม และเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไรัสโตรคต่อไป

ประยงค์ วิลัย/ ภาพข่าว นสพ.การเมืองชุมชน