เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

7

วันที่ 29 มิ.ย.66 นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก (รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี) ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 8 แห่ชื่นชมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ที่ได้รับเรื่อง ทางส่องสว่าง และได้ดำเนินการเปลี่ยนไฟฟ้า และซ้อมแซมจุดที่เสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ทางเทศบาลตำบลท่าไม้รวก พร้อมทั้งทีมงานช่างไฟ นายเอนก นายอ๊อด ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามที่ได้รับเรื่องจากชาวบ้าน

จุ้ย จุ้ยเส็ง รายงาน