กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางซื่อ

16

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมาย นายบรรเจิด เเหลมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เเละนายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เเละพิธีมอบเงินทุน เเก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตบางซื่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาลล์ คงอุดม ประธานกิตติมศักดิ์กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตบางซื่อ เป็นผู้มอบทุนให้กับผู้รับทุน

ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางซื่อ