ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2566 ตั้งเป้าระดมเงินออม 12,000 ล้านบาท

14

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ในปี 2566 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชน

ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ประมาณ 400 คน

โดยมีกิจกรรมก่อนวันออมแห่งชาติ ชสอ. ได้รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และมีเป้าหมายให้มีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาท กิจกรรมงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ระหว่างวันที่ 19-20 และ 25–27 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์และรับผิดชอบในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรม 1,100 คน จาก 770 โรงเรียน โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน…ออมทรัพย์วันละบาท โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 โรงเรียน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเสวนาเนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “หนี้สินครัวเรือน วิกฤติ และทางออกของการพัฒนาประเทศ”

โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นางทิพวรรณ เลิศหิรัณย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ดร.สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ.

ประยงค์ วิลัย/ภาพข่าว นสพ.การเมืองชุมชน