รองผู้ว่าจังหวัดยโสธรเดินหน้าปล่อยแถวปราบปรามผู้มีอิทธิพล

13

เมื่อเวลา16.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ยโสธรจัดพิธีปล่อยแถวครั้งใหญ่ ออกปราบปรามผู้มีอิทธิพล ปราบปรามปัญหายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นาย สุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยแถว ที่ป้องกันจังหวัดจัดขึ้น โดยมี ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทหารจากกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา ตำรวจ สอ.เมือง ตำรวจภูธรจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด หน่วยกู้ภัยจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลสำราญ ตำบลน้ำคำใหญ่ ตำบลเขื่องคำ ตำบลตาดทอง เข้าร่วมกว่า 300 นาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปล่อยแถวออกกรวดล้างอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และปราบผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความสงบสุข บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแต่ประชาชน การเปิดปฏิบัติการ ( kick off ) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ว่าที่นายกองตรีบุญพักษ์ นุสหรี ป้องกันจังหวัดยโสธร ในฐานะคณะทำงาน ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดยโสธร ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ( Kick off ) จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในครั้งนี้

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดมาตรการเพื่อบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการสำคัญดังกล่าว ตลอดทั้งขับเคลื่อนนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยและ ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดจัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บ่อนการพนัน ตรวจตราการครอบครองและพกพาอาวุธปืน สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้าย กับสถานบริการและอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นต้นฯ..

ยโสธร ถึงแม้จะไม่มีผู้อิทธิพล เหมือนจังหวัดภาคอื่นๆก็ตาม แต่ก็ต้องออกเฝ้าระวังจับตาสอดส่องดูแลตลอดเวลา…