สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา

20

สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

วันนี้( 30 มิถุนายน 2566) ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสา และตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จากสถานศึกษาในพื้นที่จัหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี 600 คน