เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จัดเลือกตั้งประธาน ชุมชนทวีใจภักดิ์และคณะกรรมการชุมชนแทนชุดเก่าที่หมดวาระลง เพื่อเป็นตัวแทนการพัฒนาชุมชน

6

วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 17:00 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น มอบหมายให้ นายสันติ กิตติโชติทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี นายสมเดช สุวรรณฉวี ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พร้อมเจ้าหน้าที่ และกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทวีใจภักดิ์ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแทนชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยวันนี้มีผู้สมัครเพียง 1 ทีม

1 นายปัญญา ปูนพันธ์ฉาย ประธานชุมชน

2 นางก้ำฝง สุดเสนาะ

3 นางธันยมัย มั่นใจ

4 นาย ประวิทย์ ชัยสงค์เคราะห์

5 นางรุ่งนภา อึ้งเจริญ

ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประธานชุมชนจึงให้ชาวบ้านที่มาเลือกประธานชุมชนและคณะกรรมการยกมือว่าเห็นชอบให้ทีมนี้เป็นประธานชุมชนหรือไมผลเห็นชอบและไม่มีผู้คัดค้าน นายปัญญา ปูนพันธ์ฉายจึงได้เป็นประธานชุมชนทวีใจภักดิ์คนใหม่พร้อมทั้งคณะ กรรมการทั้ง4คน