รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงาน “12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”

226

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงาน “12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” และมอบรางวัลสถานประกอบกิจการทีมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) เวลา 15.00 น. ณ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้หัวข้อ สานพลังเครือข่าย จป.เสริมต่อนโยบายนนทบุรี 6 ดี (ปลอดภัยดี) และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการทีมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และเขต 2 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี นายกิตติพศ เดชกล้า ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ให้การ. ต้อนรับ

เมื่อ 38 ปีที่แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการขึ้นเป็นครั้งแรก รับผิดชอบงานดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละสถานประกอบกิจการ ซึ่งถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่องานป้องกัน แก้ไข และลดการประสบอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”

กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จัดในรูปแบบของนิทรรศการซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนนทบุรี ฐานที่ 2 การป้องกันระงับอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิง โดยเทศบาลปากเกร็ด ฐานที่ 3 ความรู้เรื่องป้ายสัญลักษณ์และการป้องกันสารเคมี โดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัดและบริษัทลายวิจิตร จำกัด และฐานที่ 4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและกิจกรรมเกมขดลวดไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการทีมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน สถานประกอบกิจการ ให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ยกระดับการจัดการ การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานตามหลักการสากล รวมทั้งแนวทางและมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในการทำงาน และสถานประกอบกิจการมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งได้ส่งเสริมโครงการความปลอดภัย

ในสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand ในกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดนนทบุรี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นยุวแรงงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยตั้งแต่อยู่ในสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการและผู้ได้รับรางวัลในการดำเนินการที่ได้มาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละโครงการฯ และได้รับรางวัลจำนวน 90 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศและระดับจังหวัด จำนวน 25 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศและระดับจังหวัด จำนวน 7 รางวัล ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และประกาศเกียรติคุณ “โรงงานสีขาว” จำนวน 40 รางวัล รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 16 รางวัล รางวัลแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) จำนวน 1 รางวัล และรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับหัวหน้างาน” จำนวน 1 รางวัล

————————————

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว