รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจ ราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานอำเภอ ณ พื้นที่ อำเภอไทรน้อย

35

วันนี้ (14 พ.ย.66) เวลา13.30 น. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่วัดราษฎร์นิยม กราบนมัสการพระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมและเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ธรรมยุต) เพื่อพบปะพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของ 7 ภาคีเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกันดำเนินงานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่จะขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรน้อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

และติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงของ นายสินชัย ทองมั่ง หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเดินทางไปศูนย์เรียนรู้ “กระท่อมเห็ดฟาร์มไทรน้อย” ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเห็ดฟาร์มแบบสไตล์คนเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยต้องการขอรับการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดให้เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อจะได้มีโอกาสแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว