คุมประพฤติจัดโครงการ สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด

3

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว
นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด”


รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ด้วย กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการคุมความประพฤติและพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติการณ์ผู้เสพยาเสพติดภายใต้กระบวนการคุมประพฤติได้เล็งเห็น
ความสำคัญของปัญหา โดยเฉพาะในสถานะการณ์ที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีแนวคิด
ในการพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขพื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้เสพยาเสพติดตลอดจน และกำหนดเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ในรูปแบบค่าย “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” หลักสูตร 5 วัน
ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังใจให้ผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด มุ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิต จัดระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177