นนทบุรีบูรณาการร่วมท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด

55

จังหวัดนนทบุรีบูรณาการร่วมท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดร่วมสำรวจคลองบางตลาดถึงคลองหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 พบขยะจำนวนมากหลายตัน

วันนี้ (5 ก.ค.66) ณ บริเวณคลองบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงเรือสำรวจคลองบางตลาด ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองกรมชลประทาน (สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร พบขยะจำนวนมากหลายตันในลำคลองบางตลาดทำให้แม่น้ำลำคลองตื้นเขินขัดขวางการระบายน้ำ และไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เนื่องจากประชาชนบางพวก มีนิสัยทิ้งยะลงแม่น้ำลำคลอง จากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจการระบายน้ำคลองบางตลาด บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 และโครงการ วันวัน ฟู้ด อเวนิว อำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อดึงน้ำลงคลองส่วย ผ่านสถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาด

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวทางในการบริหารจัดการคลองบางตลาดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกันจัดทำแผนในการบำรุงรักษาคลองบางตลาด เช่น การเก็บเศษขยะ วัชพืช ดูดตะกอนเลน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น กำหนดระยะทางการปฏิบัติตั้งแต่ประตูระบายน้ำคลองบางตลาด ภายในกรมชลประทาน ถึง ประตูระบายน้ำปลายคลองบางตลาด ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ กรอบการดำเนินงาน ระยะเวลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการระหว่างจังหวัดนนทบุรีและ 2 เทศบาลนคร คือเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวเก็บขยะและลอกคลองที่ตื้นเขินในลำคลองบางตลาดระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร มีขยะที่มีอยู่หลายตัน ต้นไม้ และวัชพืช ที่เป็นสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเมื่อมีฝนตกหนัก จึงร่วมมือประชาชนให้มีความรักแม่น้ำลำคลองอย่างทั้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เพราะจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาหลายอย่างซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนร่วม

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว