อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จัดประชุมมัคคุเทศก์ หาแนวทางการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

27

เมื่อวันที่ 7ก.ค.66 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหรรมท่องเที่ยว.และชมรม

มัคคุเทศก์สเปน เข้าร่วมประชุมหารือ ณ

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการดังนี้

1. ปัญหาที่ทำให้คนในภาคการท่องเที่ยวขาดหายไป,ปัญหาบางบริษัทใช้คนต่างชาติมาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิส

 

2. รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนมาเป็น FIT มากขึ้นทำให้ต้องใช้ไกด์มากขึ้น,เสนอให้นำ มัคคุเทศก์ที่อายุเยอะๆแล้วไปใช้ในมิติต่างๆของการท่องเที่ยวแทนเช่นเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,หรือเป็นประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่สนามบิน เป็นต้น

 

3.มีมัคคุเทศก์บางคนไม่อยากกลับเข้ามาเพราะไม่ต้องการยุ่งยากกับกระบวนการต่อบัตรใหม่ด้วยวิธีออนไลน์สาเหตุหลักๆก็คือคนมองว่าไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพและขาดความมั่นคง

รายได้ก็ไม่แน่นอน มีรายได้ต่ำลงของทุกตลาดรวมทั้งอินเดียและจีนเนื่องจากการต่อรองกันและค่าบริการที่หายไปจากค่าโรงแรมทีไม่สามารถแข่งขันกับค่าโรงแรมในจองออนไลน์ได้

ในส่วนธุรกิจของผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวโดยไม่จ้างมัคคุเทศก์เป็นพนักงานประจำและเรียกคนเดิมๆกลับเข้ามาทำงานหรือต้องการเด็กรุ่นใหม่ๆเพราะเกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์ภาษาเทคโนโลยี

โดยทางชมรมมัคคุเทศก์สเปนมีการเสนอให้แก้ไขโครงสร้างของกฎระเบียบที่ขาดความต่อเนื่องและหลักการเช่นการจับไกด์ต่างชาติจับเสร็จก็ปรับแล้วก็ปล่อยฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการสร้างเครือข่ายการลงโทษให้เป็นระบบมีการลงโทษที่เหมาะสมและรุนแรงแก่ไกด์เเถื่อนต่างชาติมีการลดปัญหาเชิงโครงสร้างของกฎหมายจับคนทำผิดต่างชาติ ต้องทำอย่างเข้มข้นและเท่าเทียมไม่ใช่จับแต่ไกด์ไทย

 

ในส่วนของชมรมมัคคุเทศก์จะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้บุคลากรด้านนี้ยังอยู่จึงได้มีการเสนอเพิ่มค่าแรง และสวัสดิการให้กับมัคคุเทศก์จัดให้มัคคุเทศก์มีทักษะอย่างอื่นเพิ่มเพื่อสร้างอาชีพรายได้เสริม และทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น, จัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวเพื่อเยียวยาในช่วงที่เขาได้รับผลกระทบ

 

ทั้งนี้ในส่วนของภาษาสเปน จะขาดมัคคุเทศก์ ในช่วงไฮซีซั่น ควรมีการเพิ่มบุคคลาการ ทดแทน กับคนที่จะเริ่มเกษียณไปตามเวลา