คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2566

62

นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อทบทวนนโยบายคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม

ที่ห้องประชุมสงฆ์วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดช พระคุณ พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2566 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 เพื่อทบทวนนโยบายคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการปกครอง โดยมี พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 12 บรรยายให้ความรู้เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้
โดยมีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ทั้ง 4 อำเภอเข้าร่วมประชุม

ด้วยตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 กำหนดให้เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์ของตนปีละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน เพื่อรับทราบโยบายการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านอันประกอบไปด้วยการปกครอง การศึกษาการเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก