มหกรรมใส่ใจดูแลเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1

247

สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ และ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ร่วมกันจัดมหกรรมใส่ใจดูแลเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมใส่ใจดูแลเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมพล สาธารณสุขอำเภอเมือง รองสาธารณสุของครักษ์ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์และนักศึกษาสาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงค์ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำเยาวชน และประชาชน เข้าร่วมในมหกรรมฯ จำนวนมาก

ด้วยกิจกรรม มหกรรมใส่ใจดูแลเด็กจังหวัดนครนายก จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็กที่สมวัย ความตระหนักรู้ที่คณะทำงาน การบูรณาการงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดนครนายกต้องการให้เกิดขึ้นกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และร่วมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ล้อมรอบตัวเด็กๆ โดยผู้จัดงานหวังให้ทุกคนในชุมชนเกิดความเข้าใจเรื่องความสำคัญของพัฒนาการเด็กและมีส่วนช่วยในการดูแลเด็กๆของพวกเราให้เติบโตอย่างมีพัฒนาการที่สมวัยสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายปัญญา ภาษา อารมณ์ และสังคม และหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมมหกรรมใส่ใจดูแลเด็กสัญจรในจังหวัดนครนายกต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก