เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ

11

เมื่อเวลา 9.30น.วันที่ 10 ก.ค.2566 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ นำคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเพื่อนนายก ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนคณะครู และนักเรียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหาดอัมราอักษรรักษ์วิทยา จำนวนกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ภายในวัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

จากนั้น ได้นำกลุ่มจิตอาสา กว่า 200 คน ทำกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด กวาดพื้นถนน และการทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ ภายในวัดพุทธภาวนาราม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลทำความสะอาดภายในศาสนสถาน จุดบริการห้องน้ำสาธารณะที่ประชาชนมาใช้บริการ รวมถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความสะดวก และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญปฏิบัติธรรมหรือร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาในวัดได้อย่างสบายใจและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

********************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ