นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยา เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

21

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยา เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นางนิภาภรณ์ พานทอง พัฒนาการอำเภอท่าม่วง นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลหนองตากยา ร่วมกับพัฒนาชุมชนท่าม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยคำขวัญในปีนี้คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ และกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยการให้ความรู้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานและภาคเอกชน การจัดกิจกรรมและจัดแสดงของโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองตากยา ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแจกให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯ กิจกรรมการละเล่น และการแสดงเวทีกลาง ทั้งการมอบของขวัญ เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมนันทนา การเล่นเกมส์แจกของรางวัลอีกมากมาย

พัชรินทร์ – บุปผา พัฒนะพิชัย /ผู้สื่อข่าว นสพ.การเมืองชุมชน

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา