ประชุมแผนปฏิบัติการ

7

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567 โดยมี พระอธิการทิวา สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.อำเภอด่านมะขามเตี้ย สมาชิก อสม. ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับฯทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอด่านมะขามเตี้ยและการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ในการแสดง COVER DANCE รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะนำแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯในระดับอำเภอ จัดตั้งและขับเคลื่อนโครงการฯในสถานศึกษาและชุมชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

บำบัดทุกข์บำรุงสุข

*********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา