งานเข้าแล้ว….เมียผู้ใหญ่บ้านคนดังหลอกขายที่

310

งานเข้าแล้ว….เมียผู้ใหญ่บ้านคนดังหลอกขายที่ ๑๐ ไร ๗ ล้านผัวรับรอง วางมัดจำ ๔ ล้าน นึกว่าจบ เจ้าของที่ตัวจริงมาเป็นเรื่อง วันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐น. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายชูแมน เจริญวัฒนะธำรงค์ อายุ ๔๒ ปี สัญชาติ ไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ถ้อยคำ กรณีเรื่องร้องเรียนนายอภิรัฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบบ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีพฤติกรรมฉ้อโกง หลอกลวงให้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕) เลขที่สำรวจ ๑๒๗/๒๕๖๑ มาหลอกขายให้กับตน

หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านเก่า โดยเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลากลางวัน นางสาวพรทิพา ขุนแสน กับนายอภิรัฐ สงบจิต ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเกอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาหลอกลวงให้ข้าฯ ซื้อที่ดินและทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕) เลขที่สำรวจ ๑๒๗/๒๕๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านเก่า เนื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗ ล้านบาท และมีการวางมัดจำ รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาภายหลัง โดยเมื่อวันที่ ๔ พฤษกาคม ๒๕๖๖ ข้าฯ ได้รับทราบจากนายจารุพัฒน์ มั่นคง ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเกอเมืองกาญจนบุรี ว่าที่ดินแปลงที่นางสาวพรทิพา ขุนแสน กับนายอภิรัฐ สงบจิต นำมาขายนั้น จากการตรวจสอบรังวัดที่ดินแล้ว ปรากฎว่าที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ดินของ นางสาวณริณญณ์ นิธิวรัณญาธรณ์ ข้าฯ จึงได้ติดต่อสอบถามและนัดหมายกับนางสาวณริณญภรณ์ตรวจสอบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวณริณญภรณ์ฯ ได้เดินทางมาที่ตั้งของที่ดินยืนยันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของตนจริง โดยนางสาวณริณญภรณ์ฯ ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาจาก พันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ พลสวัสดิ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และในวันนั้นข้าฯ และนางสาวณริณญภรณ์ฯ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบหลักฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าจากการตรวจสอบหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีชื่อ นางสาวณริณญภรณ์ฯเป็นผู้ครอบครองตามแบบแสดงรายการที่ดิน เลขที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ (๓๔๕/๕๓,๔๕/๕๓) ซึ่งการกระทำของนายอภิรัฐ สงบจิต ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ให้การรับรองบุคคล

ครองที่ดินว่างเปล่า (ภบท.๕) เพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐ ได้ทำการรับรองบุคคลอันเป็นยื่นแบบการเสียภาษีที่ดินประจำปี แล้วนำเอาใบเสียภาษีที่ดินประจำปีเท็จมาหลอกขายที่ดินให้แก่ข้าพเจ้า โดยหลอกลวงข้าพเจ้าให้หลงเชื่อว่าที่ดินที่นำมาขายให้ข้าๆ มีอยู่จริง แต่ความจริงแล้วที่ดิน

ใบ ภบท.๕ ที่นำมาขายให้แก้ข้าฯ ไม่มีอยู่จริงแต่อย่างใด การกระทำของนายอภิรัฐฯ เป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ ใช้เอกสารราชการปลอม และร่วมกันฉ้อโกง ทำให้ข้าฯ ต้องได้รับความเสียหาย

ข้าฯ มีเอกสารหลักฐาน มอบให้คณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด ซึ่งข้าฯ ได้รับรองและมอบให้แก่คณะกรรมการฯ แล้ว นอกจากพยานเอกสาร ยังมีพยานบุคคล คือ นางสาวณริณญภรณ์ นิธิวรัณญาธรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ข้าฯ อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเดิม มาให้เป็นพยานด้วย ข้าฯ ได้ออกมาร้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องก็อเงียบหายไปในกลีบเมฆ เหลือที่พึ่งสุดท้ายแล้วก็อสื่อนี่แหละครับ

ข่าวภูมิภาค กาญจนบุรี วันชัย แก้ววิลัย 0852330789

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา