อำเภอวังหินพร้อมจัดงาน”SOFT POWER โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1

18

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน เป็นประธานประชุม “SOFT POWER” โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 โดยมีดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ นายณัฐวุธ สอนนำ นายก อบต.ศรีสำราญ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ และสมาชิกเครือข่าย โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อมอบหมายภารกิจและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดต้นแบบตัวอย่างของความสำเร็จทางด้านรูปธรรมและนามธรรมโดยน้อมนำองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จากการลงมือทำและนำมาปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผล และเพื่อให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนและเกิดการเรียนรู้สามารถปฏิบัติได้จริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ต่อไป

ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน”SOFT POWER โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ พื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงสวนป้าแทนคุณแผ่นคิน ของนายทวี ค่ำชู เลขที่ 171 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 และเพื่อจัดแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ในชุมชน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬ กิจกรรมการจำหน่ายผลผลิต โคก หนอง นา การจำหน่ายสินค้า OTOP และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอวังหินและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดศรีสะเกษ เที่ยวชมงาน ” SOFT POWER โคก หนอง นา อารยเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ พื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงสวนป้าแทนคุณแผ่นคิน ของนายทวี ค่ำชู เลขที่ 171 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา