สมัชชาสุขภาพทบทวน

37

จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดทบทวนวางเป้าหมไปายการทำงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 14 มีนาคม2567 เวลา09.30น.ณ ห้องประชุม110 อาคารบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายจักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางเอมอร บุตรแสงดี เลขานุการกิจ แนะนำคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายบัณฑิต พรหมทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2567 โดยกำหนดจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดทบทวนวางเป้าหมายการทำงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของพื้นที่

จากนั้นนางสาวบุญยวรีย์ หงส์ทอง นักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทบทวนวางเป้าหมายการทำงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานและภาคีเครือข่าย

พัชรินทร์-บุปผา พัฒนะพิชัย/ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี

********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา