กิจกรรมจับคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมวางแผนออกแบบฟาร์มต้นแบบ สร้างพื้นที่เกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ

166

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุชาติ อ่อนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมจับคู่หุ้นส่วนธุรกิจร่วมวางแผนออกแบบฟาร์มโมเดลต้นแบบเกษตรเขตเมือง (Matching) ปี 2567 โดยมีนายสุเจตน์ บุญยภักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอปากเกร็ด กล่าวต้อนรับ และนางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง รวมถึงการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการแปลงเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการเกษตรสู่เมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบการ/เกษตรเขตเมืองต้นแบบของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 6 อำเภอ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นิทรรศการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย เพื่อให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการเกษตรในเขตเมืองอัจฉริยะแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม จังหวัดชัยนาท บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัดมหาชน และสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวนนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยี การเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นิทรรศการ การบริหารจัดการด้านการตลาดโดย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไทย) นิทรรศการภาคเอกชน อาทิ บริษัทโคโมมิ จำกัด บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด บริษัทดับเบิ้ลเอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เอส.เค. สมาร์ทฟาร์ม แอนด์ การ์เด้น จำกัด

ทั้งนี้ ในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาเชิงอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการเกษตรสู่เมืองอัจฉริยะ” เพื่อเป็นเวทีบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรในเขตเมืองอัจฉริยะ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเจ้าของที่ดินที่มีที่รกร้างว่างเปล่าและต้องการทำการเกษตรในเขตเมือง กับเกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรเขตเมือง (Smart Farmer) เพื่อพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในเขตเมืองเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบของการทำเกษตรอัจฉริยะ

“ สำหรับการลงนามคู่หุ้นส่วนธุรกิจในวันนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดิน เจ้าของนวัตกรรม และผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงตัวเกษตรกรต้นแบบเอง ในลักษณะการผลิตและการตลาดครบวงจร การดำเนินงานฟาร์มโมเดลต้นแบบเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ นอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี ที่จะช่วยให้เกษตรกรเกิดการปรับตัวให้สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่อย่างสมดุลและให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามบริบทของสังคมเมือง โดยยังสามารถคงวิถีชีวิตเกษตรกรต่อไปได้” นายสุชาติ อ่อนดำกล่าว

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา