โครงการสัมมนาวิชาการ ” แนวทางการป้องกันการปฏิบัติงานด้านไอที ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

69

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก กทม. พื้นที่ 1 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ” แนวทางการป้องกันการปฏิบัติงานด้านไอที ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ ชสอ.พบสหกรณ์สมาชิก ในโครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางป้องกันการปฏิบัติงานด้าน IT ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก กทม พื้นที่ 1 โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี นายเทิม มิตรจิต นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ พ.ต.ต.สุวิทย์ มากด้วง ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม 200,000 บาท โดยมี รศ.ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการ เขตพื้นที่และคณะกรรมการรับมอบ สำหรับการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ มีระบบควบคุมภายในผ่านระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ IT ที่รัดกุม มีการสอบทานตรวจสอบข้อมูลในการทำงานของสหกรณ์ได้อย่างไม่ผิดพลาด สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของตนเองที่มีกับสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการปลูกฝังให้บุคลากร สหกรณ์ยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีการควบคุมดูแลอย่างดีจากผู้บริหารสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ และร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการนำแนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันทาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด มีการบรรยายพิเศษและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายสวัสดิ์ ปรีเปรมวัฒนา อดีตรองผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานด้าน IT ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2567 มีผู้เช้าร่วม 95 คน 60 สหกรณ์ ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา