จังหวัดนนทบุรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

39

วันนี้ ( 2 เม.ย.2567) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 4 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อบุคคล

สำหรับจังหวัดนนทบุรี มีส่วนราชการเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 14 ราย และคณะกรรมการฯ ได้มีมติพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นางธัญลักษณ์ องอาจอิทธิชัย พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 นายประสาร เมฆเกลื่อน พนักงานทั่วไป โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา