อดีต ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษเขต 9 เปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เทศมนตรีตำบลผือใหญ่

11

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่วัดบ้านผือ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 9 เป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยมีนายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้งาม การแสดงฟ้อนรำสวยงามจากกลุ่มสตรีของตำบลผือใหญ่ และการจุดบั้งไฟประเพณีขอฝน ของหมู่บ้านชุมชนขนาดท่อ 3 นิ้ว

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล ร่วมกันดำเนินงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลผือใหญ่ มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสมานฉันท์อันนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป

นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผือใหญ่ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตคือ เป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ชาวนามีน้ำทำนาทำให้ผลผลิตดี และประเพณีบุญบั้งไฟยังเป็นความเชื่อของชาวบ้าน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ดของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ทุกคนมีความสนุกสนาน มีการละเล่นแบบพื้นบ้าน มีขบวนแห่ที่สวยงาม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่การเริ่มทำบั้งไฟจากพระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่ม จนถึงขบวนแห่จะมีเด็ก เยาวชนร่วมขบวนแห่เป็นการสร้างความสามัคคี การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟมีความสำคัญ และมีคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจของคนในชุมชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนตำบลผือใหญ่อีกด้วย

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

*******************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา