ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ถวายรายงานเรื่องการร่วมสนับสนุน มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติ

17

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบนมัสการ หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ถวายรายงานเรื่องการร่วมสนับสนุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติ ดังนี้

1.พลเอกเอกชัย หาญพูนวิทยา ประธานอำนวยการและประธานที่ปรึกษามูลนิธิพุทธภูมิธรรม ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมค้ำชูความมั่นคงให้ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สวนแสงธรรม พุทธมลฑล สาย3 กรุงเทพฯ

2.มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มอบปัจจัย 120,000 บาท ให้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะคำสอน และสนับสนุนงานจิตอาสา

พร้อมทั้ง เข้ากราบพระประธาน และ อัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อธิษฐานจิตเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับส่วนรวม ในนามของมูลนิธิพุทธภูมิธรรม และภาคีเครือข่าย

ขอน้อมอนุโมทนาบุญและส่งผลบุญที่บังเกิดเปิดขึ้นนี้ ให้แด่ กัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้มีความเจริญสุขเจริญธรรม มีดวงตาเห็นธรรม ตราบถึง พระนิพพาน เทอญ…

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา