ปลัดอาวุโสอำเภออุทุมพรพิสัยเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียง โคกหนองนา ทำปุ๋ยหมักชีวภาพบำรุงกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ สร้างรายได้สู่เกษตรกร

70

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาแปลงนางสิริรักษ์ สองบุญ ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายพศิน ทาศิรินายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอาวุโสอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้หลักเกษตรอินทรีย์ตามพิธีแห่งความพอเพียง โคกหนองนา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อบำรุงต้นกาแฟศรีสะเกษ โดยมีนายสำราญ ชัยภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง และนายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัยและประธานเครือข่ายกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ นำเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีศรีสะเกษโคกหนองนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถทำปุ๋ยหมักชีวภาพไปบำรุงกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ สร้างรายได้สู่เกษตรกร ต่อไป

นายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ นายกสำราญ ชัยภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์เป็นแปลงเรียนรู้โคกหนองนาที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัยมีจำนวน 95 แปลง มีพี้นที่จำนวนกว่า 95 ไร่ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการต้นกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ทำให้ต้องมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินโดยเน้นการนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแกลบและรำ เพื่อนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตกาแฟอินทรีย์ ที่จะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างความมั่นใจว่ากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นของฝากของที่ระลึกของจังหวัดศระเกษ ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีผลผลิตกาแฟโรบัสต้าประมาณปีละ 5 ตัน สร้างมูลค่าประมาณ 3 ล้านกว่าบาทต่อปี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 3-40,000 บาทต่อ 1 ไร่ ทำให้มีรายได้ที่มีความมั่นคงยั่งยีนตามที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจของคนศรีสะเกษ และเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีรสชาติถูกปากถูกใจมีความเข้มข้นคาเฟอินความหอมละมุนเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา