แผนการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

14

ตามอนุมัติ ผบ.ตร. ลง 12 ธ.ค.2566 ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ที่ 0007.1/1858 ลง 11 เม.ย.67 เรื่อง แผนการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ (วันอังคาร ที่ 11 มิ.ย. 2567) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)(กม 3) เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ “สภ.โนนดินแดง”

โดยได้มอบถุงบำรุงขวัญ ของ ตร. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ในการนี้ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สังกัด สภ.โนนดินแดง

จากนั้นเดินเยี่ยมชมที่ทำการ สภ. มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยดีและเป็นประธานในการประชุม “แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด สภ.โนนดินแดง“ โดยมี พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.อนุการ ธรรมวิจารณ์ ผกก.สภ.โนนดินแดง, นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง, พ.ต.อ.สยาม เกียรติบรรจง ผกก.สภ.ทะเมนชัย, พ.ต.อ.คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ, พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.หนองกี่, พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ เถียรกิตดิพงศ์ ผกก.สภ.ปะคำ, พ.ต.อ.อดิศักดิ์ จันทร์สอน ผกก.สภ.หนองหงส์, ผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.215 พร้อมข้าราชการตำรวจ สังกัด สภ.โนนดินแดง

รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม

ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานดังนี้

1.นำนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2.ให้มีความเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย และมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

3.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ

4.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”

4.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง

4.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ

4.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ

4.4 “3 S” Smart Smile Strong

5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

6.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความเข้าถึงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว อย่างใกล้ชิด คอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ความเป็นอยู่ อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคว้งคว้างเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียว

7.ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานในหน้าที่ ด้านการใช้ชีวิต การครองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

8.กำชับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม(Teamworks) เคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยให้ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน

ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของทาง สภ. พร้อมมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแม่บ้านตำรวจของ สภ.โนนดินแดง

สภ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

*********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา