ผู้ช่วยเลขานุการ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 92 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

103

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่วัดป่าบ้านกะทิ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายอรุณ พรหมคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 92 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำกรรมการและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และนักเรียน ร่วมในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 92 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้ความเมตตาจากพระครูบุญสถิต (บุญยัง ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสำโรง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน พระอาจารย์บุญมี เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองม่วง อำเภอเมืองศรีสะเกษ พระนักพัฒนา นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระมหาสง่า ประภัสโร พระนักเทศน์ นักพัฒนา เจ้าของโครงการเขตอภัยทานฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ร่วมเป็นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งด้วย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้นในพื้นที่ 20 ไร่ ปล่อยนกสู่ฟ้าจำนวน 10 ตัวและปล่อยปลาลงสู่น้ำจำนวน 100,000 ตัว ทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 และ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2567 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมีพระชนมายุครบ 92 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จะทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระชนมายุครบ 46 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทัน ร่วมกับตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันนี้ โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลปราสาท ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกโรงเรียน และมีผู้ที่สมควรได้รับการขอบคุณ ได้แก่ วัดป่าบ้านกะทิ นำโดยเจ้าวาสและคณะสงฆ์ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม สำนักงาน ส.ส. อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมทบเครื่องเสียง ป้ายโครงการ น้ำดื่ม นายเขื่อง ชัยนคร บริจาคหมู 3 ตัว เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม มูลนิธิ พศช. บริจาคขนมจีน 50 กิโลกรัม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษบริจาคข้าวสาร 100 กิโลกรัม นางอรนงค์ บุญสำเร็จ บริจาคน้ำดื่มสมุนไพร ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ สมทบเงิน จำนวน 1,500 บาท จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

***********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา