เกษตร จ.นนทบุรี จัดประชุมสัญจรเครือข่าย ศพก.-แปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 มุ่งเชื่อมโยงและยกระดับภาคเกษตร

42

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) ฟาร์มสลัดไทยแลนด์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญหลายประการ เริ่มจากการหารือเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดจากการเผา โดยเน้นย้ำว่าเกษตรกรที่มีประวัติการเผาในพื้นที่เกษตรจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือในโครงการปี 2568 ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งจะถูกนำเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการเผาและการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบเข้มข้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการตั้งจุดบริการจ่ายน้ำประปาฟรีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเกษตรกรขอรับบริการแล้ว 17 ราย รวมปริมาณน้ำ 97,000 ลิตร โดยการประปานครหลวง จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

สำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในเดือนสิงหาคม 2567 นั้น ที่ประชุมได้วางแผนการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และความสำเร็จจากแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

การประชุมสัญจรครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เยี่ยมชมฟาร์มสลัดไทยแลนด์ ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการผลิตผักสลัดอินทรีย์แบบครบวงจร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และได้รับมาตรฐานนนทบุรีการันตี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกษตรกรในการพัฒนาการผลิต และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ในระดับจังหวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรระหว่างอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับภาคเกษตรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา