เครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเครืองดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ แสดงความห่วงใยและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่

2

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกลุ่มเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดเวทีให้เด็กเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าเป็นอย่างไร ในประเด็นที่จะมีการแก้ไข ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เด็กและเยาวชนได้มีการระดมความคิด จากสิ่งที่เห็นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ยังมีกฎหมายควบคุมเรื่องดังกล่าว ก็ยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่น้อย ถ้าหากจะมีการปลดล็อค เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอย่างสะดวก ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ระหว่าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ จากการรายงานของสื่อ พบว่า ร่างฯ ฉบับนี้ อาจมีเนื้อหาที่ลดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การขยายเวลาจำหน่าย การอนุญาตให้โฆษณา การปลดล๊อคให้ดื่มในสถานที่ต่างๆ ที่เคยควบคุม ฯลฯ เครือข่ายเด็ก เยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นตัวแทนขอแสดงความห่วงใยและเสนอแนะความเห็นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รวมถึงพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

1.การแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องไม่ทำให้ปัญหาผลกระทบ เพิ่มจำนวนนักดื่ม และเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งจะไปสร้างปัญหาสังคมและสุขภาพ หากมีการจำหน่ายได้ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบ ให้เพื่อนเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่ายขึ้น 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่เสรีภาพในการดื่มของบุคคล สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิด ของบุคคลอื่นต่อเด็ก เยาวชน เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การกระทำความรุนแรงทางร่างกาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นสินค้าที่รัฐบาลต้องควบคุม เพื่อลดการบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กเยาวชน มีความห่วงใยต่อเพื่อนเยาวชนด้วยกัน หากมีการจำหน่ายได้ตลอดเวลา และไม่มีการควบคุมสถานที่จำหน่าย และสถานที่ดื่ม จะทำให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย มีแนวโน้มส่งผลกระทบหลายด้านตามที่กล่าวมา 3. ในด้านการบริโภค ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ดื่มโดยตรงและผู้ที่อยู่รอบข้าง เพราะเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และ ยังพบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ลูกมีปัญหาด้านอารมณ์ รวมถึงมีแนวโน้มกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเห็นได้ว่า การดื่มแอลกอฮอล์ บั่นทอนคุณภาพ บั่นทอนความสามารถในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพต่อสังคมของเด็กเยาวชน 4.เครือข่ายเด็กเยาวชน และผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ยอมรับการผ่อนปรนมาตรการ เช่น การขยายเวลาจำหน่าย หรือ การโฆษณาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่สนับสนุนให้มีการขายแอลกอฮอล์แบบเครื่องขายอัตโนมัติ

อยากให้ผู้จำหน่าย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีการตรวจบัตรประชาชน เพื่อไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชน และอยากให้ผู้ประกอบการมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย การทลายทุนผูกขาด ต้องไม่เอื้อประโยชน์ทุนรายใหญ่ โดยอ้างรายย่อย เพราะเสมือนเป็นการเปิดทางรายใหญ่ที่ย่อยผูกขาดยิ่งขึ้นไปอีก 5.การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเป็นผลกระทบที่ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่นการเกิดหนี้สินครัวเรือน เสียค่าเหล้าที่ไม่จำเป็น การเสียค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ อาจจะทำให้ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียลูก ๆ เรียนหนังสือดี ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ 6. ด้านศาสนา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่ผิดหลักคำสอนของทุกศาสนา การรักษาศีลข้อห้า ในพุทธศาสนาสำคัญยิ่ง เพราะการดื่มสุราทำให้ขาดสติ จนนเป็นเหตุให้ผิดศีลข้ออื่น ๆ อาทิเช่น การผิดลูกมัย การทะเลาะวิวาททำร้าย การลักขโมย ใช้วาจาหยาบคาย รวมไปถึงการฆ่าข่มขืน และ7.อยากให้รัฐบาลเน้นการควบคุมกฎหมายฉบับเดิมให้เข้มข้นมากกว่าที่จะแก้ไข อยากให้มีการควบคุมเวลาจำหน่าย ควบคุมสถานที่ดื่ม ขายเช่นเดิม แต่ขอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด ร้านค้าจำหน่ายใกล้บริเวณสถานศึกษา สถานที่ราชการ เพราะจะเกิดความเสี่ยงต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่สูงขึ้น จึงเรียนมาเพื่อแสดงความห่วงใยและเสนอแนะความคิดเห็น ประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างครอบคลุมรอบด้าน ก่อนจะมีการสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพราะหากแก้ไขแล้วอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเยาวชนและเกิดปัญหาทางสังคม อยากให้ท่านช่วยปกป้องฟันเฟืองคนรุ่นใหม่ ที่สำคัญไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ควรคุ้มครองและปกป้องเด็กเยาวชน เพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ขาย ไม่เพิ่มปัญหา ไม่เพิ่มคนดื่ม และผู้ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยา ขอขอบพระคุณยิ่ง ณ โอกาสนี้

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา