จังหวัดนนทบุรีสรุปผลการเลือก สว.จังหวัดนนทบุรี ระดับจังหวัดทั้ง 20 กลุ่มสาขาอาชีพของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศต่อไป

16

วันนี้ (16 มิ.ย.2567) เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เพื่อหาผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดาผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อนเวลา จังหวัดนนทบุรีมีผู้สมัคร ส.ว.เข้ารอบลงคะแนนในระดับจังหวัดจำนวน 256 คน ครบทุกกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม ไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันเวลาจำนวน 3 คน เหลือผู้สมัครที่เลือกกันเองจำนวน 253 คน นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ผู้สมัครระดับอำเภอที่เข้ารอบไปสู่การเลือกส.ว.ในระดับจังหวัด จำนวน 256 คน แยกเป็น อ.บางกรวย 47 คน อ.บางบัวทอง 42 คน อ.บางใหญ่ 40 คน อ.เมืองนนทบุรี 52 คน อ.ปากเกร็ด 57 คน และอ.ไทรน้อย 18 คน สำหรับการเลือก สว. ในวันนี้ได้จัดให้มีกรรมการประจำสถานที่เลือกตั้งคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือก เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอย่างเข้มงวดตลอดเวลาการเลือก

ต่อมาเวลา 15.00 น.จังหวัดนนทบุรีได้สรุปผลการเลือก สว. ทั้ง 20 กลุ่ม ตามความในมาตรา 29 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาขี่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 143 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้คือ

1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายวิสิษฎ์ พวงเพชร

– พล.อ. เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด

2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ

– พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว

3.กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– น.ส.นวกช ทัพพะรังสี

– นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

4. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลเภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเตียวกัน

– น.ส.นัฏฐินี ธีระศักดิ์วิชยา

– น.ส.สุวภรณ์ แนวจำปา

5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชลัมลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– น.ส.ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์

– นายประชา มีเหม็ง

6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายสถาพร อ้อยตาล

– นายสำเริง สุนทรแสง

7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายปียพัฒน์ สุภาวรรณ

– นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์

8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์

– น.ส.พัณบงกช ปาณมาลา

9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายวรวุฒิ สุขแสวง

– นายจิรเดช บำรุงสาลี

10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9

– นายณ ณัฏฐ์ภณพัณ

– น.ส.พัสวี ไกรเดชอุดมไพศาล

11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– น.ส.ภัทรภร ตะละภัฎ

– พ.อ. รัฐนันท์ รถทอง

12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายวีระ อัครพุทธิพร

– น.ส.เสาวลักษณ์ กาญจนคงคา

13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– พล.อ. สุรใจ จิตต์แจ้ง

– นายสุทัศน์ มีศิริ

14. กลุ่มสตรี

– น.ส.พรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์

– น.ส.นฤมล ปิติทานันท์

15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์

– นายดิเรก ถึงฝั่ง

16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายธีระวัฒน์ มุลวิไล

– นายดัชกรณ์ ตันเจริญ

17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายสมรักษ์ อุตม์จันดา

– พล.อ. สุรชาติ จิตต์แจ้ง

18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– นายซาตรี ลีศิริวิทย์

– นายขวัญชาติ ดาสา

19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– พล.ต. ไพโรจน์ มณีอ่อน

– นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์

20. กลุ่มอื่น ๆ

– พล.ท. บุญธัม สามปรุ

– นายสมเกียรติ กาญจนาคาร

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว

********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา