กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้การต้อนรับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในกิจกรรม On Day Trip ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

11

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้การต้อนรับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในกิจกรรม On Day Trip ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งนำโดยนายพลากร บุญห่อ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) และนายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (หชฟน-ย.) ได้นำคณะเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมของประชากรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใติ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมา รวมถึงความภาคภูมิใจของชาวโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เคยเด็จพระราชดำเนินเปิดโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมาส สุธาธีระเนตร หัวหน้ากองโยธา (กยธต-ฟ.) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย จากนั้นได้นำคณะชุมชนเยี่ยมชมสวนบางโปรง อันถือเป็นสวนสาธารณะที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ตั้งใจเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาทำกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆในชุมชน รวมทั้งยังตั้งใจให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอากาศที่ดีให้กับชุมชน

จากนั้นได้เดินทานไปเยี่ยมชมวัดบางหัวเสือ โดยได้นำคณะเยี่ยมชมโบสถ์ อันถือเป็นไฮไลท์ของวัดบางหัวเสือ ที่มีจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ที่วิจิตรงดงาม รวมทั้งมีพระประธานที่งดงาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าสักการะขอพร พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะเยี่ยมชมตลาดน้ำวัดบางหัวเสือ และรับประทานอาหารกลางวัน อีกทั้งยังได้สนบสนุนสินค้าจากชุมชนในพื้นที่

ในช่วงบ่าย ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมหอชมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมได้นำคณะล่องเรือจากบริเวณวัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน เพื่อล่องชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากกำนันโต้ง หรือนายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วนเป็นวิทยากรในการบรรยายถึงวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตชาวสมุทรปราการ

ทั้งนี้กิจกรรม One Day Trip จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดแทรกการเรียนรู้ของวิถีชีวิตซึ่งกันและกันของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ให้ได้รู้จักและเข้าใจบริบทที่แตกต่าง และสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสม เกิดเป็นไอเดียต่อยอดการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา