สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเตรียมความพร้อม

55

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่โดยการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนธรรมนูญสูงวัยผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดทบทวนวางเป้าหมายการทำงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของพื้นที่ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานทำความเข้าใจพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจในการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 26 แห่ง

วันที่ 20 มิถุนายน2567เวลา09.00น. ห้องประชุม110 อาคารบริการวิชาการบัณฑิตศึกษา(ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี นางเอมอร บุตรแสงดี นักวิชาการสารธารณสุข ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานละสุขภาพภาคประชาชน เลขานุการกิจฯ ดำเนินการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2567 การพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่นำข้อเสนอ มติไปขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่โดยการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนธรรมนูญสูงวัยและพื้นที่รูปธรรม โดยมีคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม

ในที่ประชุมมีการพิจารณาแบ่งทีมลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย ออกเป็น 7 ทีม ทีมที่1ลงพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย ประกอบด้วย อบต.จรเข้เผือก อบต.กลอนโด ทีมที่ 2 ลงพื้นที่ อำเภอท่ามะกา ประกอบด้วย อบต.สนามแย้ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลตำบลลูกแก อบต.ดอนชะเอม ทีมที่ 3 ลงพื้นที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี ประกอบด้วย อบต.ด่านแม่แฉลบ เทศบาลตำบลวังกะ อบต.หนองลู ทีมที่ 4 ลงพื้นที่ อำเภอท่าม่วง ประกอบด้วย อบต.ทุ่งทอง เทศบาลตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังขนาย อบต.เขาน้อย ทีมที่ 5 ลงพื้นที่ อำเภอเมือง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปากแพรก อบต.วังด้ง อบต.ลาดหญ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ทีมที่ 6 ลงพื้นที่ อำเภอพนมทวน ประกอบด้วย อบต.หนองโรง อบต.ทุ่งสมอ อบต.พมทวน ทีมที่ 7 อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองรี อบต.หลุมรัง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ โดยมีทีมพี่เลี้ยง และกลไกลงพื้นที่ เพื่อสร้างเวทีการรับรู้ ปรับแนวคิด ชี้แจงกระบวนการ และการคลี่แผนความสำคัญของสังคมสูงวัย เพื่อให้เห็นว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร ทำทำไม เหตุใดทุกคนต้องมีส่วนร่วม ใครเป็นคนทำ และต้องทำอย่างไร ทำอย่างไร กลไก กระบวนการขับเคลื่อนและผลลัพธ์ กรอบบันได 5 ขั้น สู่การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จัดทำแผนบูรณาการ 4 มิติ ได้แก่มิติทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม

**********************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา