สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกและแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

46

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกและแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ 2567

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายประทีป เปาอินทร์ สนามแย้ เป็นประธานการประชุม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันประกอบการบรรยายด้วยสื่อฯ เวทีนี้เป็นเวทีครั้งแรก โดยปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกและแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี มีกลุ่มเป้าหมายจาก 3 ท้องถิ่นของอำเภอท่ามะกา ได้แก่ อบต.สนามแย้ , อบต.ดอนชะเอม และ ทม.ท่าเรือพระแท่น จำนวน 23 คน และทีมพี่เลี้ยงจำนวน 5 คนจาก สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อ

1). สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการดำเนินงานและการขยายพื้นที่รองรับสังคมสูงวัยในระดับตำบล ที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับแนวคิดเรื่องสังคมสูงวัยที่ไม่ใช่แค่การสงเคราะห์หรือจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุเท่านั้น เพราะเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ดังนั้นทุกคนทุกกล่มวัยจึงได้รับผลกระทบทั้งสิ้น จึงเกิดแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยโดย อปท.

2). ร่วมกันทบทวนหน่วยงาน เครือข่ายองค์กร กลุ่ม ชมรมต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกับ อปท.ที่ครอบคลุมใน 4 มิติ และเชื่อมประสานกับกลไกจังหวัด (สมัชชาฯ)

3). ชี้แจงให้เห็นภาพรวมของกรอบการดำเนินงานตามบันได 5 ขั้น และ

4). แผนภาพการจัดทำและขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยในระดับท้องถิ่น.. ทีมพี่เลี้ยงประกอบด้วย นายศิวโรฒ จิตนิยม , นายนรวัฒน์ แสงเดือน (ทถจ.กจ) , นายโกวิท เมืองโคตร (สกร.จังหวัด), นายธนัญชัย เหลืองทอง ,นส.กาญจมล จำปาสัก และนายจรุง วรบุตร (สสจ.กาญจนบุรี)… สิ่งที่ค้นพบเพิ่มเติมจากเวทีในครั้งนี้ คือการริเริ่มการจัดทำธรรมนูญครอบครัวจากทาง ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและหนุนเสริมร่วมกับการขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมร่วมในการดำเนินงาน

…./บุปผา-พัชรินทร์ พัฒนะพิชัย กาญจนบุรี

************************

นายปราโมทย์ ทองกุญชร (ผอ.บริหาร) 0947869441 ติดต่อโฆษณา