วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024

จังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี